Skip to content Skip to footer

ALGEMENE VOORWAARDEN

ROFRA DEKOR BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Alle contracten die tot stand komen tussen ROFRA DEKOR BV, met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 38 en ondernemingsnummer BE0431.511.725 (Hierna ROFRA DEKOR) en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van ROFRA DEKOR  worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2  Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van ROFRA DEKOR.

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1 De door ROFRA DEKOR gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende zestig dagen, tenzij anders aangegeven door ROFRA DEKOR. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan ROFRA DEKOR. Indien bij uitvoering van de werken blijkt dat bepaalde werkzaamheden anders of bijkomend uitgevoerd moeten worden om de werken conform de regels van de kunst te kunnen voltooien waarbij dit in een meerkost resulteert, dan heeft de klant de keuze om:

 • Ofwel de werken verder te laten uitvoeren door ROFRA DEKOR, waarbij de bijkomende prestaties in hoofde van ROFRA DEKOR aangerekend zullen worden conform artikel 2.4.
 • Ofwel de werken stop te zetten, waarbij de prestaties die reeds door ROFRA DEKOR verricht werden, afgerekend zullen worden alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.3 Indien de klant bestellingen telefonisch of mondeling plaatst, geldt de overeenkomst als gesloten wanneer de klant van ROFRA DEKOR een opdrachtbevestiging ontvangt en geen bezwaar aantekent binnen de 2 werkdagen.

De door ROFRA DEKOR overgemaakte opdrachtbevestiging bevat de volledige overeenkomst tussen partijen.

2.4 De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 60,00 EUR excl. BTW/uur, aan Bruto kostprijs van de gebruikte materialen en aan 0,50 EUR excl. BTW per gereden kilometer.

2.5 In zoverre omwille van redenen buiten de wil van ROFRA DEKOR om (prijsstijgingen grondstoffen, prijsstijgingen leveranciers, …) de offerteprijs door ROFRA DEKOR verhoogd dient te worden, dan zal ROFRA DEKOR de klant hiervan binnen een redelijke termijn verwittigen.

In zoverre de klant niet akkoord is met deze prijsstijging, dan heeft deze het recht de werken stop te zetten, waarbij de prestaties die reeds door ROFRA DEKOR verricht werden, conform de goedgekeurde offerte afgerekend zullen worden alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 3. Opslag van klantgegevens

 Met betrekking tot de eventuele persoonsgegevens van de Klant die door ROFRA DEKOR verzameld worden, geeft de Klant expliciet haar toestemming om deze persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.

De persoonsgegevens die ROFRA DEKOR verwerkt kunnen, niet limitatief, navolgende identificatiefactoren omvatten : naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nummerplaat.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan ROFRA DEKOR worden toevertrouwd en dit met het uitsluitend oogmerk tot het bijhouden van de administratie van ROFRA DEKOR in de meest ruime zin van het woord. De data worden exclusief en alleen binnen het aspect van de specifieke opdracht verwerkt en bijgehouden.

ROFRA DEKOR bewaart de persoonsgegevens van de Klant gedurende de looptijd van de opdracht die haar worden toevertrouwd en minstens conform de geldende wettelijke termijnen toepasselijk na het einde van haar opdracht.  Er zijn derhalve gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het beëindigen van haar opdracht.

ROFRA DEKOR heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De Klant heeft recht op inzage van haar persoonsgegevens. De Klant kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel laten wijzigen.

In bepaalde gevallen kan de Klant ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid/veiligheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Indien de Klant een inbreuk vermoedt op de verwerking van zijn persoonsgegevens en ROFRA DEKOR kan hieromtrent geen uitsluitsel bieden, heeft de Klant steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit ([email protected]).

Artikel 4. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door ROFRA DEKOR worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

In zoverre toch een bindende termijn wordt overeengekomen tussen de klant en ROFRA DEKOR en de klant een natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt , geeft een vertraging in hoofde van ROFRA DEKOR ten gevolge van opzet of zware fout in hoofde van ROFRA DEKOR, aldus met uitsluiting van gevallen van overmacht en lichte fout in hoofde van ROFRA DEKOR, aanleiding tot een schadevergoeding waarvan het bedrag bepaald wordt op 1% van de offerteprijs, dit per maand vertraging in hoofde van ROFRA DEKOR.

Artikel 5. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

5.1 De klant dient bij aanvang van de werken en tijdens de gehele duur ervan te voorzien in:

 • Stromend water;
 • Elektriciteit;
 • Vrije en vlotte toegang tot de werf, m.i.v. parking en – in voorkomend geval – een parkeervergunning, alsook de nodige vergunningen voor de plaatsing van eventuele stellingen. Eventuele parkingkosten worden integraal aan de klant doorgerekend.
 • Een plaats om materialen te stockeren;
 • Een correcte bescherming en afdekking van materialen die (makkelijk) beschadigd kunnen geraken.
 • Verwarming tot minimaal 16-17 graden van de ruimtes waarin werken uitgevoerd moeten worden, dit om een goede hechting van de verf te garanderen.

Indien de aangestelden van ROFRA DEKOR omwille van de afwezigheid van één of meerdere van de voormelde elementen, genoodzaakt zijn de werken te staken en aldus de werken opnieuw in te plannen, vallen de extra kosten die hiermee gepaard gaan, uitsluitend ten laste van de klant conform artikel 2.4.

5.2 Indien het noodzakelijk is dat ROFRA DEKOR de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan ROFRA DEKOR. Wordt deze toelating niet overgemaakt aan ROFRA DEKOR, dan geldt het vermoeden dat de klant het nodige heeft gedaan om de voormelde toestemming te bekomen, zodat ROFRA DEKOR op geen enkele manier enige aansprakelijkheid draagt met betrekking tot eventuele geschillen hieromtrent.

5.3 Door aanvaarding van de offerte van ROFRA DEKOR, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat de materialen (trappen, muren, plafonds, …) waaraan de werken (Schilderen, bezetten, gyprocwerken, …) door ROFRA DEKOR uitgevoerd moeten worden, geschikt zijn om deze werken op uit te voeren. Indien ROFRA DEKOR vaststelt dat de materialen van de klant niet geschikt zijn om de werken op uit te voeren en de klant er desondanks voor kiest om ROFRA DEKOR toch tot uitvoering van de werken te laten overgaan, gebeurt deze uitvoering uitsluitend op risico van de klant. ROFRA DEKOR draagt in zulke gevallen geen enkele aansprakelijkheid indien de materialen van ROFRA DEKOR en/of de materialen van de klant beschadigd geraken of teniet gaan omwille van de ongeschiktheid van de voormelde materialen van de klant.

De klant verbindt er zich in dit kader toe om uiterlijk bij aanvang van de werken alle eerdere behandelingen (verf, vernis, boenwas, olie, beits, …) die aan de materialen waaraan de werken door ROFRA DEKOR uitgevoerd moeten worden, aangebracht werden, aan ROFRA DEKOR te melden zodat ROFRA DEKOR in voorkomend geval een aangepaste behandeling kan voorzien, dan wel kan melden dat de kwestieuze materialen niet geschikt zijn voor uitvoering van de werken.

Indien ROFRA DEKOR bij aanvang van haar werken dient vast te stellen dat de pleisterwerken die het schilderwerk voorafgaan, niet conform de regels van kunst uitgevoerd werden, dan zal ROFRA DEKOR de klant hiervan verwittigen en desgevallend de nodige corrigerende pleisterwerken uitvoeren conform artikel 2.2.

5.4. Indien de klant er voor kiest om bepaalde werken zelf uit te voeren (afplakken, schuren, …), dan is de klant uitsluitend zelf verantwoordelijk m.b.t. de correcte uitvoering van deze werken. ROFRA DEKOR draagt in geen geval enige aansprakelijkheid indien de materialen van ROFRA DEKOR en/of de materialen van de klant beschadigd geraken of teniet of de werken niet correct uitgevoerd kunnen worden door ROFRA DEKOR, dit omwille van de slechte uitvoering van de zelf door de klant uitgevoerde werken.

5.5.  De klant dient de instructies van ROFRA DEKOR voor, tijdens en na de uitvoering van de werken door ROFRA DEKOR, bijvoorbeeld m.b.t. het laten rusten en/of drogen van de materialen na uitvoering van de werken, steeds correct op te volgen. ROFRA DEKOR draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de klant deze instructies niet correct opvolgt.

Artikel 6. Aanvaarding

6.1 De klant zal er steeds voor zorgen dat bij de oplevering van de werken, het opleveringsdocument door hemzelf of een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. ROFRA DEKOR behoudt zich het recht voor de werken niet op te leveren, indien het opleveringsdocument niet wordt afgetekend voor ontvangst, waarbij dit geen afbreuk aan het recht van ROFRA DEKOR om haar slotfactuur op te stellen.

6.2 De klant dient de kwaliteit van de werken naar aanleiding van de oplevering van de werken te inspecteren en eventuele gebreken te melden op het opleveringsdocument. ROFRA DEKOR verbindt er zich toe om de terecht door de klant geformuleerde opmerkingen, binnen een redelijke termijn die in overleg met de klant bepaald wordt, op te lossen. Bij gebreke aan enige opmerkingen in het opleveringsdocument van ROFRA DEKOR, worden de opgeleverde werken geacht integraal aanvaard te zijn door de klant, alsook bevestigt de klant dan dat ROFRA DEKOR op geen enkele manier enige schade heeft toegebracht tijdens de uitvoering van haar werken.

6.3 Eventuele verborgen gebreken die door de klant vastgesteld worden na oplevering van de werken, dienen binnen een termijn van een maand na vaststelling ervan, gemeld te worden aan ROFRA DEKOR.  Indien de klant ROFRA DEKOR niet tijdig op de hoogte stelt, worden de werken geacht aanvaard te zijn geweest door de klant, ook wat betreft deze verborgen gebreken. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ROFRA DEKOR voor verborgen gebreken conform voorliggend artikel 6.3, in de tijd beperkt tot twee jaren na de oplevering van de werken conform artikel 6.1. van voorliggende algemene voorwaarden. Indien de klant weigert het opleveringsdocument van ROFRA DEKOR te ondertekenen, begint de termijn van twee jaren te lopen vanaf de datum van de eindfactuur van ROFRA DEKOR.

Artikel 7. Schade

7.1 Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door ROFRA DEKOR worden verrekend in regie, indien dit door de klant uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt.

7.2 Indien er tijdens de werken beschadigingen aangebracht worden door de aangestelden van ROFRA DEKOR, waarbij er aangifte door ROFRA DEKOR verricht wordt bij haar BA-verzekeraar, kan de klant op geen enkele manier enige factuurbedragen inhouden ter compensatie van deze beschadigingen.

 Artikel 8. Annulering

8.1 Na aanvaarding van de offerte door de klant, kan de klant de overeenkomst tussen partijen niet meer annuleren, tenzij dit gebeurt in onderling overleg tussen de partijen.

8.2 Annuleert de klant na aanvaarding van de offerte en voor de uitvoering van de opdracht door ROFRA DEKOR, toch de overeenkomst tussen partijen, dan heeft ROFRA DEKOR het recht om 30% van de in totaal aan haar te betalen bedragen aan te rekenen aan de klant, waarbij steeds een minimumbedrag van 500,00 EUR aangerekend zal worden.

Indien reeds een voorschot betaald werd door de klant, zal dit verrekend worden met de hierboven vermelde bedragen.

Annulering van de overeenkomst door ROFRA DEKOR geeft de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, recht op een schadevergoeding bepaald overeenkomstig het gemeen recht, dit met een maximum van 30 % op de offerteprijs, behoudens wanneer de klant grotere schade kan bewijzen.

8.3 Beëindigt de klant tijdens de uitvoering van de opdracht door ROFRA DEKOR, de overeenkomst tussen partijen, dan heeft ROFRA DEKOR het recht om de reeds gemaakte kosten te factureren aan de klant, alsook 30% van de nog in de toekomst door ROFRA DEKOR te factureren bedragen, waarbij steeds een minimumbedrag van 500,00 EUR aangerekend zal worden.

Artikel 9. Factuurprijs en betaling

9.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van ROFRA DEKOR, betaalt de klant bij het bevestigen van de opdracht een voorschot van 30 % van de offerteprijs.

De facturen van ROFRA DEKOR dienen betaald te worden binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij ROFRA DEKOR hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

9.2 Bij niet(-tijdige) betaling begaat de klant een wanprestatie.

In zoverre de klant een consument betreft, is deze vanaf veertien dagen na de eerste ingebrekestelling van ROFRA DEKOR conform artikel XIX.2 WER, een verwijlintrest verschuldigd op de gefactureerde bedragen t.b.v. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Tevens is de klant dan de navolgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro;

9.3 In zoverre de klant een onderneming betreft, is bij niet(-tijdige) betaling op elke niet of laattijdig betaalde factuur vanaf de vervaldag een interest verschuldigd conform de wet van 02/08/2002, alleszins minstens een intrest van 10% per jaar. Daarnaast zal dan ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro.

9.4 Bij niet betaling van de factuur behoudt ROFRA DEKOR het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat.

9.5 De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

9.6 De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd en geen gebreken vertonen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien ROFRA DEKOR door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ROFRA DEKOR zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan ROFRA DEKOR afhankelijk is.

10.3 Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft ROFRA DEKOR bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1  ROFRA DEKOR zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..

11.2 Gelet op het feit dat het succes van de aan ROFRA DEKOR verleende opdracht, waaronder schilderen, pleisteren en uitvoering gyprocwerken, steeds beïnvloed wordt door externe factoren zoals eerdere behandelingen, vetusteit van de oppervlaktes waarop werken uitgevoerd moeten worden, de smaak van de klant, … aldus zaken waarop ROFRA DEKOR geen vat heeft, verbindt ROFRA DEKOR zich tot een inspanningverbintenis met betrekking tot de uitvoering van haar opdracht.

ROFRA DEKOR zal met andere woorden de aan haar toebedeelde opdracht zoals een goed huisvader en conform de regels van de kunst uitvoeren, monitoren, bijsturen waar nodig en al het mogelijke doen wat redelijkerwijze binnen haar mogelijkheden ligt, doch ROFRA DEKOR garandeert geenszins dat de door haar geleverde inspanningen met zekerheid tot een perfect resultaat voor de klant zullen leiden.

11.3 ROFRA DEKOR kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid, zowel wanneer zij op contractuele basis wordt aangesproken, als wanneer zij op buitencontractuele basis wordt aangesproken.

11.4 In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ROFRA DEKOR beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.

11.5 De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel, zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van ROFRA DEKOR of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van ROFRA DEKOR.

11.6 De contractuele aansprakelijkheid van ROFRA DEKOR wordt in ieder geval beperkt in haar omvang tot de kostprijs van het te gebruiken materiaal ter herstelling met inbegrip van het arbeidsloon nodig voor de plaatsing van dit materiaal. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van ROFRA DEKOR worden gevraagd. In geval van buitencontractuele schade, beperkt de aansprakelijkheid van ROFRA DEKOR zich tot verzekeringsdekking van haar BA-verzekering.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 (Oud) Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van ROFRA DEKOR tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen. Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf de oplevering van de werken. .

Artikel 13. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van ROFRA DEKOR, binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan ROFRA DEKOR, dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

Artikel 14. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van ROFRA DEKOR gevestigd is, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ROFRA DEKOR en de klant is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 16. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.

Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.